18 april 2023

Fritidsbanken avgörande för om aktiviteten blir av

Gratis utlåning av idrottsutrustning stärker ungas möjlighet till en rolig och fysiskt aktiv fritid – oavsett kön, ålder och socioekonomiska förutsättningar. Det visar en studie av Fritidsbankens verksamhet i ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning.

Att Fritidsbanken är betydelsefull för många är tydligt när man tar del av rapporten. Låntagare mellan 7-25 år har ingått i studien och av dem menar 92 procent att Fritidsbanken är viktig för att kunna utöva idrotts- och fritidsaktiviteter. 48 procent hade struntat i aktiviteten om de inte kunnat låna från Fritidsbanken och 77 procent anser att Fritidsbanken är viktig eller mycket viktig för dem.

– Enkätsvaren visar att utlåningsverksamheten berikar ungas fritidsliv och uppmuntrar till spontanidrott och fysisk aktivitet. Talande är att hälften svarar att de skulle ha struntat i aktiviteten, om de inte kunnat låna utrustning på en Fritidsbank, säger CIF:s utredare Johan R Norberg.

48 procent hade struntat i aktiviteten om de inte kunnat låna från Fritidsbanken

Forskningen kring Fritidsbanken har genomförts av Johan Högman, Stefan Wagnsson och Sebastian Bellander på Karlstads Universitet. De har bland annat kikat på vilken betydelse möjligheten till gratis utlåning av sport- och friluftsutrustning har i relation till segregationsproblematiken i Sverige.

”Vi har visat att verksamheten totalt sett når barn och ungdomar från platser med olika socioekonomisk karaktär, vilket är ett viktigt första steg för en mer sammanhållen fritidssektor. Eftersom utlåningsverksamheten framförallt får sina användare från samma typ av område som de förläggs i, bör fritidsbankerna även i fortsättningen spridas ut i olika typer av områden.”

Frågan huruvida Fritidsbanken bidrar till ökat föreningsidrottande ger inget entydigt svar.

”Endast en mindre del lånar emellertid som sagt utrustning för organiserad föreningsidrott. Fritidsbankerna framstår därmed inte som en väg till ökat föreningsidrottande, eller som en strategi för unga att hantera de kostnader som uppstår i organiserad idrottsverksamhet”, skriver Johan R Norberg. Det tycker vi på Fritidsbanken Sverige är att dra för långtgående slutsatser. Att 13 procent använder Fritidsbankens utrustning till organiserad idrott måste anses som en hög siffra då lånetiden endast är 14 dagar. Det framgår inte hur många som har lånat utrustning för att först prova på aktiviteten och därefter, med egen utrustning, utöva aktiviteten i förening.

Något studien däremot visar är att 41 procent av låntagarna inte håller på med organiserad idrott och att 54 procent av dem som inte gör det skulle vilja göra det.

Här har idrottsrörelsen således ett smörgåsbord av potentiella låntagare och i nära samverkan mellan Fritidsbanken, förbund och föreningar kan ännu fler barn och unga hitta en väg in i den organiserade idrotten.

Ladda ner På lånad tid – Fritidsbankens betydelse för barn och ungas fritid

Ladda ner Idrott och segregation – om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle (hela rapporten)

Läs mer om studien