Miljö

2013 tilldelades Fritidsbanken Recycling Awards hederspris på Återvinningsgalan i Stockholm och sedan dess har vi vunnit flera lokala miljöutmärkelser, bland annat tilldelades Fritidsbankens initiativtagare Carina Haak Karlstad Kommuns klimatpris 2017.

Fritidsbankens miljöpolicy

En av Fritidsbankens grundpelare är att vi endast tillhandahåller återanvänd utrustning. Det innebär att vi inte köper in sport- och friluftsartiklar (beslut om undantag kan fattas av Fritidsbanken Sveriges kansli), utan tar emot och lånar ut sådant som inte längre används. Det kan vara allt från väl begagnade saker, till sådant som inte ens har lämnat kartongen. Om Fritidsbankens verksamhet leder till färre köp av utrustning som används vid väldigt få tillfällen, så bidrar vi till att minska klimat- påverkan.
Samma sak om vår verksamhet leder till genomtänkta köp istället för spontana, med följden att utrustningen används mer och under längre tid. Om vi dessutom förlänger livslängden på den ut- rustning vi lånar ut, genom att reparera och underhålla den, så minskar vi klimatpåverkan än mer.

Syfte
Som en av landets snabbast växande organisationer inom cirkulär ekonomi ska vi följa aktuell miljö- lagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.

Målgrupp
Miljöpolicyn gäller anställda och förtroendevalda i Fritidsbanken Sverige.
Även anställda, frivilliga och förtroendevalda hos medlemmar i Fritidsbanken Sverige bör följa inne- hållet i dokumentet.

Systematiskt miljöarbete

Fritidsbanken arbetar regelbundet med sitt miljöarbete, vilket i praktiken innebär att:

Åtaganden och insatser

Reparation och underhåll
Fritidsbankens verksamhet har en potential att reducera klimatpåverkan med 70% jämfört med en linjär modell, enligt forskningsinstitutet RISE, ”Utvärdering av fritidsbanker, 2020”. Detta förutsätter då att vi, genom underhåll och reparationer, förlänger livslängden på utrustningen jämfört med privat ägande.Att ha en verkstadsdel där utrustningen servas är alltså en viktig faktor för att Fritidsbanken ska medverka till en minskad klimatpåverkan.

Transporter
Fritidsbanken ska sträva efter ett hållbart och miljöanpassat resande. Det miljövänligaste alternativet bör om möjligt väljas om detta inte innebär avsevärd tidsskillnad, kostnadsökning, eller andra praktiska hinder. Fysiska möten kan ofta ersättas av telefon- och internetbaserade möten.

Inköp
Fritidsbanken ska ställa rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och ta miljömässiga hänsyn vid större inköp.

Återvinning av utrustning
De lokala Fritidsbankerna ska sträva efter bästa möjliga hantering av kasserade artiklar från vårt utlåningssortiment. I dialog med återvinningsföretagen ska vi säkerställa att vi förbereder och sorterar utrustningen på lämpligast möjliga sätt.

Övrig återvinning
Vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinningscentraler- och stationer, exempelvis papper, kartong, batterier, elskrot, engångsglas, etc.

Engångsartiklar
Vi undviker, så långt det är möjligt, engångsartiklar och väljer miljögodkända kontors- och förbrukningsmaterial.

Fler åtgärder

Låntagarnas transporter
72 % av våra låntagare transporterar sig med bil till och från Fritidsbanken, enligt ”Utvärdering av fritidsbanker 2020”. Det kan ha flera orsaker, bland annat att utrustningen man lånar är tung och otymplig och därmed svår att transportera på annat sätt än med bil.Andra förklaringar kan vara att Fritidsbankens lokal ligger otillgängligt, långt från bostäder, aktivitetsytor och lokaltrafik. Det här är en aspekt att ha med i planeringen av Fritidsbankens lokaler. Den lokala huvudmannen bör ha som målsättning att minska antalet bilresor till och från Fritidsbanken.