Starta fritidsbank

Borde Fritidsbanken finnas på din ort? Självklart, säger vi. Det är en investering som ger ökad fysisk aktivitet, bättre folkhälsa, social utjämning, ökad inkludering, minskad klimatpåverkan, fler personer som upptäcker friluftsliv och fler som utövar idrott i förening. Om du håller med och vill bidra till att detta blir verklighet kan du som privatperson föreslå det för din kommun, exempelvis genom ett medborgarförslag.

Är du politiker eller tjänsteman på en kommun? Varmt välkommen till den här sidan, vi finns till för er! Över nittio procent av landets fritidsbanker drivs av kommuner och de är alla medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige. Här nedan berättar vi mer om processen att starta en fritidsbank och varför det är klokt att bli en del av Fritidsbankens nätverk.

Mer än tio år har gått sedan landets första fritidsbank slog upp portarna i Deje, tre mil norr om Karlstad. Sedan dess har närmare en miljon sport- och friluftsprylar skänkts till Fritidsbanken och vi lånar nu årligen ut över en miljon artiklar till allmänheten. Under de här åren har vi lärt oss vad som fungerar och vad man ska undvika och den kunskapen får ni ta del av som medlemmar i Fritidsbanken Sverige.

Att starta och driva utlåningsverksamhet av sport- och friluftsartiklar kan verka enkelt, men då ser man bara toppen av isberget. Vi tar med er under ytan och visar på möjligheter och utmaningar för att er satsning ska bli framgångsrik. Framgången kan mätas i hur många som lånar. Det gör att stillasittandet minskar och den fysiska aktiviteten i samhället ökar. Det gör också att kostnaden per utlånad artikel blir lägre, så på samma sätt som antalet utlånade böcker på ett bibliotek har betydelse för verksamhetens fortlevnad spelar antalet utlånade sport- och friluftsprylar roll på Fritidsbanken.

Vi vet ganska väl vad som krävs för att verksamheten ska lyckas och vi har troligen gått i de flesta fallgropar som finns. Den här samlade erfarenheten får man givetvis ta del av när man blir en del av Fritidsbankens nätverk. Samarbete med andra kommuner och fritidsbanker är en annan fördel, liksom gemensamma investeringar som exempelvis ett skräddarsytt utlåningssystem, evenemang, kunskapsöverföring och marknadsföring. Fritidsbanken är ett etablerat varumärke som har blivit synonymt med utlåning av sport- och friluftsartiklar. Genom att vara en del av Fritidsbanken får man tillgång till nationella satsningar som exempelvis på parasportutrustning, forskningsprojekt, gemensamma turnéer och insamlingsevent. Fritidsbanken Sverige hjälper er att lyckas. Vi ställer krav, men vi gör det enbart för att er kommun ska lyckas med sin verksamhet.

Steg 1

Det första ni bör göra som kommun är att kontakta Fritidsbanken Sverige. Ju tidigare desto bättre och detta gäller oavsett om du är en politiker som är intresserad av att din kommun ska starta en fritidsbank, eller om du är en tjänsteperson som har ett utredningsuppdrag eller liknande.

Ring eller maila till David Mathiasson, verksamhetschef på Fritidsbanken Sverige för att få mer information och boka in ett möte. Tel 0768-32 01 00, david@fritidsbanken.se

Ett vanligt misstag som kommuner gör är att man tar kontakt för sent och att det har fattats en rad beslut innan Fritidsbanken Sverige kopplas in. Vår expertis är ofta avgörande i ett tidigt skede för att beslutsunderlaget ska vara så bra som möjligt, så tveka inte att höra av er direkt.

Vid första mötet, som oftast sker digitalt, går vi igenom en presentation som tar ca 30 minuter och har därefter ungefär lika lång tid för frågor och dialog.

Steg 2

Efter ett initialt möte brukar nästa steg vara att bjuda in fler nyckelpersoner som får se samma presentation. Det är viktigt att kommunledningen får ta del av presentationen och ibland även kommunstyrelsen eller liknande, men när detta sker bestäms i samråd. Dyker det upp frågor mellan mötena finns vi alltid tillgängliga.

Vi går igenom lokala förutsättningar och vad som behövs för att ni ska lyckas. Det handlar om lokal, placering, bemanning, organisation, målsättning, etc. Det här gör att kommunen själv kan ta fram ett välgrundat underlag för sin verksamhetsbudget.

Steg 3

När kommunen och Fritidsbanken Sverige har en samsyn skrivs ett avtal och kommunen blir medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften bestäms på Fritidsbanken Sveriges årsmöte och är 2024 bestämd till 7500 kr.

Efter att avtal skrivits får kommunen tillgång till det digitala utlåningssystemet Bankboken, som även innehåller filarkiv, utbildningsportal och mycket annat. Ni får också praktisk vägledning med tips om insamling, kommunikation, inredning av lokal, samarbeten, hantering av utrustning, rekrytering, etc.

Nu går ni in i insamlingsfasen där utrustning samlas in och där lokalen förbereds. När tillräckligt mycket utrustning har samlats in är ni redo att öppna för utlåning. Fritidsbanken finns med som bollplank under hela insamlingsfasen och även efter att ni har öppnat.

Bättre och starkare tillsammans

Det finns väldigt många fördelar av att ingå i Fritidsbankens nätverk. En sådan är kunskaps- och erfarenhetsöverföring. Eftersom utlåning av sport- och friluftsutrustning är en tämligen ny företeelse finns det få personer som har tidigare erfarenheter av att arbeta med just det. Då kan det vara en fördel av att ha kollegor runt om i landet som gärna delar med sig av allehanda tips. Hur hänger man upp 50 hjälmar på ett smart sätt och hur får man sparkcyklar att stå upp utan att trilla?

I vår utbildningsportal kan man lära sig hur man ställer in slalombindningar så att de löser ut på rätt sätt, eller hur man ger ett bra bemötande till personer med funktionsnedsättning. Den här kunskapsbanken fylls på regelbundet med ny utbildning som personalen kan ta del av när det finns tid och utrymme.

En annan stor fördel med att tillhöra Fritidsbanken är tillgången till vårt digitala utlåningssystem Bankboken. Där registrerar man all utrustning, alla lån och returer och där får vi statistik i realtid. Utlåningssystemet lanserades 2019 och har utvecklats regelbundet sedan dess med förbättringar och nya funktioner; det mesta baserat på fritidsbankernas förslag och önskemål.

Fritidsbanken har en lång tradition av att hjälpa varandra. Fritidsbanker som är i insamlingsfasen och håller på att starta upp sin verksamhet får ofta utrustning skänkt från närliggande fritidsbanker som har varit igång längre. Det är också vanligt att vi byter saker mellan varandra. En fritidsbank som har ett överflöd av skridskor kanske byter några par mot saker som det är brist på. Det här gynnar också låntagarna som får tillgång till ett ännu bättre utbud.

Det genomförs också regionala nätverksträffar där personal från regionens fritidsbanker ses för att utbyta tips och erfarenheter. I samband med sådana regionala träffar sker ofta något typ av kompetensutveckling med utgångspunkt i personalens behov. När någon uppmärksammar ett behov hjälps nätverket åt att gemensamt hitta en lösning. Ett sådant exempel är när någon under våren 2022 uppmärksammade behovet av information om verksamheten på ukrainska och ryska. Två dagar senare fanns en översatt informationsfolder som alla fritidsbanker fick ta del.

Tillgång till ett starkt och välkänt varumärke

För att lyckas behöver så många invånare som möjligt känna till er utlåningsverksamhet. Det är viktigt att nå ut till barn, unga, vuxna och äldre, personer med funktionsnedsättning, utrikes födda, socioekonomiskt utsatta mfl. 

Genom att använda ett starkt och inarbetat nationellt varumärke där ni får stöd i er uppstart och i er drift av verksamheten, sparar kommunen mycket tid och resurser. Det underlättar för den kommun som vill komma igång snabbt. Här nedan finns några exempel på vad som ingår för de verksamheter som väljer att bli medlemmar i Fritidsbanken: 

Löpande utveckling av verksamheten

Det är lätt att satsa stort inför öppnandet av en utlåningsverksamhet och sen vila i att man lyckats öppna. Vår erfarenhet är att verksamheten också behöver utvecklas kontinuerligt för att det ska bli långsiktigt hållbart och effektivt. Det är ingen självklarhet att låntagarna strömmar till av sig själva. Det krävs ett kontinuerligt arbete med att etablera den här nya tjänsten i samhället och att regelbundet följa upp uppsatta mål. 

Fritidsbanken Sverige arbetar löpande med pilotprojekt och utvecklingsverksamhet utifrån behov som uppstår och alla medlemmar får ta del av resultaten. I Fritidsbankens nätverk lär man sig av andra och slipper uppfinna hjulet på egen hand, samtidigt som ens egna upptäckter blir till gagn för verksamheter i hela landet.

Personalen på den lokala Fritidsbanken har bra koll på den egna verksamheten, förutsättningar och resultat, men saknar ofta en holistisk syn och den kan vara viktig för kommunens beslutsfattare. Vad krävs för att vi ska nå våra uppsatta mål? Hur ligger vi till jämfört med motsvarande kommuner? På ett par års tid hinner mycket förändras på Fritidsbanken och därför hjälper Fritidsbanken Sverige till med att uppdatera politiker och tjänstepersoner med allt som kan vara av intresse.

Fritidshjälpmedel och parasportutrustning

Något som blivit tydligt är behovet av att utveckla verksamheten för att kunna låna ut utrustning till personer med funktionsnedsättning. Fritidsbanken Sverige har sedan 2021 gjort en särskild satsning för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna utrustning för idrottsaktiviteter och friluftsliv. Parasportutrustning kommer inte in automatiskt och finns därför inte tillgängligt att låna i samma utsträckning som annan sport- och friluftsutrustning. Men vi är till för alla och det är därför en självklarhet att även den här målgruppen ska kunna låna utrustning för en aktiv fritid hos oss.

Att bygga upp ett fullsortiment av parasportutrustning/fritidshjälpmedel på egen hand är kostsamt. Det är klokt att nyttja en nationell aktör som hjälper till att hitta utrustning till den lokala Fritidsbanken. Det är också smart att nyttja nätverket av fritidsbanker för att kunna erbjuda låntagare ett så brett sortiment som möjligt. Låntagare som lånar via Fritidsbanken har möjlighet att se vad som finns på andra fritidsbanker i landet och på så vis ökar möjligheterna att få prova på något man verkligen vill göra. Ensam är inte stark! 

Som en del i arbetet att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att låna utrustning har kognitiva bildstöd tagits fram tillsammans med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Bildstöden beskriver hur man använder vanlig sport- och friluftsutrustning som finns att låna från Fritidsbanken och kan användas av alla fritidsbanker som tillhör nätverket. 

Skola

Tänk om elever kunde låna sport- och lekprylar på rasterna, det skulle bidra till en massa rörelseglädje och fysisk aktivitet som bidrar till ökad ork och koncentration på lektionerna. Det här är möjligt idag och sedan 2023 har vi ett koncept som kallas skol-lån. Det innebär att skolor får låna utrustning från Fritidsbanken över längre tid och låna ut den på raster från så kallade lekotek där elever och personal hjälps åt att bemanna utlåningen. Skolorna rapporterar in veckostatistik direkt in i Fritidsbankens utlåningssystem och utrustningen byts ut efter säsong och önskemål. Skol-lån bygger på ett nära samarbete mellan skolan och den lokala Fritidsbanken.

Vad bör jag göra nu?

Känns det som att Fritidsbanken kan vara något för din kommun? I så fall börjar du med att kontakta vår verksamhetschef David Mathiasson för ett förutsättningslöst samtal. Tel 0768-32 01 00, david@fritidsbanken.se. Han kan svara på alla typer av frågor och berättar hur ni går vidare.

Om du är politiker och vill skriva en motion om att starta Fritidsbanken i din kommun har vi förberett en text som kan användas som grund:

Bakgrund
I vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och friluftsutrustning som inte längre används, utan bara samlar damm. Det kan vara skridskorna som är urväxta, skidorna som är för korta, eller flytvästen som har ersatts av en ny. För den som vill prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia att köpa utrustning. Då är det bättre att låna först, både för plånboken och miljön. Fritidsbanken har, sedan starten 2013, samlat in utrustning från privatpersoner, föreningar och företag och lånar ut den gratis, precis som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Erfarenheten visar att man genom Fritidsbanken når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i föreningsverksamhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare vidare till organiserad idrott och friluftsorganisationer. Kommuner som vill driva en fritidsbank blir medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och får därigenom rätten att bruka varumärket.

Förslag
Vi föreslår att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och anställd personal, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret bör ligga under kommunledningskontoret.

Vi föreslår att xx fullmäktige beslutar att uppdra åt yy att inrätta en fritidsbank och bli medlemmar i Fritidsbanken Sverige.